Kalendár

Júl
P U S Š P S N
24
24. 7. 2020 - 24. 7. 2020Kurz prvej pomoci
Aktuality
20.12.2017

Červenokrížska kapustnica

Príďte ochutnať
07.08.2017

Akreditované kurzy SČK

Neváhajte a prihláste sa
06.06.2017

Špeciálne školy, špeciálne triedy ZŠ

Do súťaže sa prihlasili : Spojená škola internátna Trebišov, Špeciálna ZŠ Sečovce, Špeciálna trieda ZŠ Parchovany, Špeciálna trieda ZŠ Hrčeľ,Špeciálna trieda Čeľovce, Špeciálna trieda ZŠ s MŠ Novosad, špeciálna trieda ZŠ s MŠ Kuzmice,ZŠ Zemplínska Nová Ves a Reedukačné centrum Bačkov
06.06.2017

Evička nám ochorela, Kvapka krvi a Adamko

Prehliadka zdravotno-výchovnej hry : Evička nám ochorela,Kvapka krvi a Adamko
28.04.2017

Pozvánka pre materské školy

aktív učiteliek - zdravotníčok MŠ
28.04.2017

Pozvánka - DPP M SČK

Stredné školy zapojte sa
28.04.2017

Pozvánka - DMZ I.a II.stupeň

Základné školy zúčastnite sa územného kola súťaže Družstiev mladých zdravotníkov
26.04.2017

Ukážky prvej pomoci

V rámci Svetového dňa ČK
18.04.2017

Územný snem SČK

Územný snem SČK Trebišov
22.03.2017

Pozvánka na aktív učiteliek - zdravotníčok

Dňa 30.3.2017 ( štvrtok ) sa uskutoční aktív učiteliek - zdravotníčok
0/0

Úvodná konferencia

Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Trebišove - zámer, obsah a spolupráca s jednotlivými inštitúciami, samosprávou, školami

 • Hlavnou myšlienkou konferencie je predstavenie projektu, ktorý sa týka násilia páchaného na ženách a deťoch, najčastejšie sa vyskytujúceho v rodinách a partnerských vzťahoch.
 • Cieľom konferencie je zvýšenie povedomia verejnosti o tejto problematike, čo následne bude mať vplyv na zníženie násilia.
 • S týraním sme sa stretávali aj v minulosti, ale nie tak často ako v súčasnosti. Mnohí z nás to chápali ako samozrejmosť a nevenovali tomu pozornosť. No na druhej strane to bol človek – obeť, žena či deti, ktoré často krát volali o pomoc.
 • S myšlienkou pomoci týraným ženám a deťom naša organizácia Slovenského červeného kríža zápasila už dlhšie. Jedným zo základných princípov SČK je humanita a to umocnilo naše rozhodnutie, že obetiam podáme pomocnú ruku, poskytneme im prístrešie, zabezpečíme bezpečnosť. To sa nám podarilo vďaka Mestskému úradu Trebišov, ktorý nám poskytol priestory.
 • V začiatkoch sme boli nováčikmi, vzájomne sme sa učili, riešili problémy, zúčastňovali sa školení, supervízií, ktoré nás po krôčikoch posúvali dopredu. Stále sa ale máme čo učiť, lebo u každej klientky je iný druh násilia a každá klientka to prežíva individuálne. Napríklad, fyzické násilie – čo nie sú len bitky, facky, no následkom je ohrozenie zdravia a života ženy, psychické násilie, ktoré zahŕňa citové a slovné týranie, sexuálne násilie, ktoré zahŕňa všetky sexuálne činy. Za týmito druhmi násilia nezaostáva ani sociálne násilie, kedy sa násilník snaží izolovať ženu od spoločnosti, získať nad ňou kontrolu, či ekonomické násilie, využívanie silnejšej ekonomickej pozície.
 • Násilie samo neprestane, nečakajme až to bude horšie. Prelomme mlčanie, povedzme to niekomu, komu dôverujeme.

Scénar konferencie:

 1. BLOK
 1. p. Libuša Babuľáková,  riaditeľka územného spolku SČK Trebišov  – predstavenie projektu zameraného na zníženie násilia
 2. MUDr. Terézia  Konevičová, riaditeľka RÚVZ v Trebišove – partner projektu – vystúpi s príspevkom ako sa ako partner budú podieľať na spolupráci a realizácií projektu na ochranu žien a detí, zdravotnej výchovy a prevencie
 3. Bc. Agáta Grančičova – odbor sociálnych vecí a zdravotníctva KSK - partner projektu – príspevok partnera na realizácií programu a cieľov na zníženie rodového násilia páchaného na ženách a deťoch
 4. PhDr. Beáta Furdová - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trebišov – partner projektu – zdôrazní spoluprácu na úseku poradenstva, prístup k násiliu, prevencia, násilie páchané na deťoch, ponižovanie detí ako aj plnenie programu vzdelávacích aktivít.
 1. BLOK
 1. PhDr. Marek Čižmár – primátor Mesta Trebišov – zabezpečenie prihlasovania klientov na prechodný pobyt, poskytovanie materiálnej pomoci, finančnej pomoci, pravidelná účasť na akciách SČK.
 2. MVDr. Mária Urbanová, RÚVZ Trebišov – cieľom jej vystúpenia bude priblížiť násilie širokej verejnosti v našom regióne. Hlavne propagácia, následky a príčiny týrania medzi deťmi.
 3. PhDr. Helena Litváková – predstaví individuálne a skupinové sedenia žien a detí na ktorých bolo páchané domáce násilie, kde ženy získavajú námety, východiská pre riešenie vlastnej situácie.
 4. MUDr. Anna Kleščinská – zdravotná starostlivosť o deti, problémy, ktoré sa vyskytujú. Poukázať aj na výber liekov, ktoré často nevyberajú nakoľko nemajú financie.
 1. BLOK
 1. MUDr. Marta Maďarová  - spolupráca s detským psychiatrom, riešenie problémov  hyperaktívnych detí
 2. MUDr. Katarína Ackermanová - DPL Hraň – liečebňa pre deti, ktoré sa liečia po prekonaní traumy z násilia, skúsenosti a poznatky + námety pre zlepšenie spolupráce.
 3. plk. JUDr. Radoslav Fedor – riaditeľ okresného riaditeľstva PZ v Trebišove – spolupráca ÚzS SČK s políciou, prevencia, prehľady o týraných ženách v našom regióne.
 4. JUDr. Róbert Kuka  -  Okresná prokuratúra Trebišov – spolupráca a pomoc ženám  a deťom na ktorých je páchané domáce násilie. Nový trestný zákon.
 1. BLOK
 1. Mgr. Mária Juhasová  - ÚPSVR Trebišov  – činnosť a práca komisie v oblasti násilia páchaného na deťoch, prevencia cestou úradu práce.
 2. Mgr. Mária Nadzonová, riaditeľka ZŠ Čerhov – porovnanie výsledkov a starostlivosti o deti pokiaľ sú v našom zariadení a potom ako odídu zo zariadenia.
 3. RNDr. Ľudmila Mošková, ZŠ Komenského Trebišov – zbierky pre týrané ženy a deti, akadémie, učebné výsledky deti v škole.
 4. PaedDr. Eva Strivinská, ZŠ M. R. Štefánika Trebišov – aktivita deti na škole, ako sa zaraďujú do kolektívu, učebné výsledky.
 5. PaedDr. Mária Kašaiová – riaditeľka Gymnázia v Trebišove – informácia ohľadom burzy spojenej s výťažkom pre ženy a deti na ktorých je páchané domáce násilie.

Dovoľte mi v mene svojom i v mene Územnej rady SČK v Trebišove poďakovať za pomoc a podporu pri organizovaní úvodnej konferencie k projektu „Modernizácia zariadenia pre obete domáceho násilia“

Vaše vystúpenia potvrdili vážnosť problému. Sme však radi, že pri riešení tejto problematiky nie sme osamotení, že sú do toho zapojené všetky zložky, ktoré pôsobia v našom regióne – košický samosprávny kraj, zdravotníctvo, regionálny úrad verejného zdravotníctva, školstvo, obecné a mestské úrady, občianske združenia, nadácie.

Za spoluprácu a pomoc sa chcem všetkým veľmi pekne poďakovať.

Zvlášť sa chcem poďakovať mestskému kultúrnemu stredisku za poskytnutie priestorov, umeleckej škole za kultúrny program a centru voľného času, za skrášlenie priestorov.

Ďakujem predsedom miestnych spolkov SČK, študentom a Vám všetkým za aktívnu účasť.

riaditeľka SČK Trebišov 

Galéria - Úvodná konferencia