Kalendár

Júl
P U S Š P S N
24
24. 7. 2020 - 24. 7. 2020Kurz prvej pomoci
Aktuality
20.12.2017

Červenokrížska kapustnica

Príďte ochutnať
07.08.2017

Akreditované kurzy SČK

Neváhajte a prihláste sa
06.06.2017

Špeciálne školy, špeciálne triedy ZŠ

Do súťaže sa prihlasili : Spojená škola internátna Trebišov, Špeciálna ZŠ Sečovce, Špeciálna trieda ZŠ Parchovany, Špeciálna trieda ZŠ Hrčeľ,Špeciálna trieda Čeľovce, Špeciálna trieda ZŠ s MŠ Novosad, špeciálna trieda ZŠ s MŠ Kuzmice,ZŠ Zemplínska Nová Ves a Reedukačné centrum Bačkov
06.06.2017

Evička nám ochorela, Kvapka krvi a Adamko

Prehliadka zdravotno-výchovnej hry : Evička nám ochorela,Kvapka krvi a Adamko
28.04.2017

Pozvánka pre materské školy

aktív učiteliek - zdravotníčok MŠ
28.04.2017

Pozvánka - DPP M SČK

Stredné školy zapojte sa
28.04.2017

Pozvánka - DMZ I.a II.stupeň

Základné školy zúčastnite sa územného kola súťaže Družstiev mladých zdravotníkov
26.04.2017

Ukážky prvej pomoci

V rámci Svetového dňa ČK
18.04.2017

Územný snem SČK

Územný snem SČK Trebišov
22.03.2017

Pozvánka na aktív učiteliek - zdravotníčok

Dňa 30.3.2017 ( štvrtok ) sa uskutoční aktív učiteliek - zdravotníčok
0/0

Začiatky Červeného kríža na Slovensku

Začiatky Červeného kríža na Slovensku

Prvé stopy o činnosti Červeného kríža na území Slovenska vedú do roku 1881, kedy na tomto území vyvíjal činnosť Uhorský Červený kríž. Jedným z najstarších a najaktívnejších spolkov bol Spolok Červeného kríža v Banskej Štiavnici. Novodobá história Červeného kríža na Slovensku sa začala písať 6. februára 1919, kedy vznikol Československý Červený kríž (ČSČK) ako národná spoločnosť. Jeho prvou predsedníčkou sa stala dcéra prezidenta vtedajšej 1. ČSR T.G. Masaryka, Dr. Alica Masaryková. Koncom roku 1919 sa ČSČK stal členom Ligy spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca v Ženeve. V prvých rokoch svojej existencie pomáhal ČSČK ľuďom postihnutým vojnou. Sprostredkovával komunikáciu s vojnovými zajatcami, budoval útulky pre matky s deťmi, vychovával ošetrovateľky. V časoch hospodárskej krízy nahrádzal svojou charitatívnou činnosťou nedostatky štátnej správy. Rozdával šatstvo, zriaďoval sirotince, chudobince, stravovacie zariadenia, sanatóriá, venoval sa aj správe niekoľkých nemocníc a pomáhal vysťahovalcom. Počas druhej svetovej vojny Červený kríž v Čechách a na Morave násilne zanikol a jeho majetok prevzal Nemecký Červený kríž. Na Slovensku sa činnosť Ćerveného kríža podarilo udržať za prísne stanovených administratívnych opatrení, v duchu vtedajšieho vládneho režimu. K svojim pôvodným ideám sa Červený kríž na Slovensku vrátil počas Slovenského národného povstania a časoch oslobodzovania republiky. Po roku 1948 pracoval opäť ako Československý Červený kríž (ČSČK), mal svoj výbor a ďalšie orgány.

Vznik samostatnej Národnej spoločnosti Slovenský Červený kríž
I. Ustanovujúci zjazd SČK

V dňoch 8. a 9. mája 1993 sa vo veľkej zasadacej miestnosti Prešovskej univerzity uskutočnilo rokovanie delegátov SČK zo všetkých územných spolkov z celého Slovenska na ustanovujúcom zjazde. Na jeho rokovaní sa okrem delegátov zúčastnila aj delegácia Českého Červeného kríža na čele s jej prezidentom MUDr. Zdenkom Vlkom, CSc. a riaditeľom Úradu ČČK, JUDr. Jiřím Procházkom, ako aj predstavitelia okresu a mesta Prešov. Správu o činnosti Slovenského výboru ČSČK predniesol na I. ustanovujúcom zjazde SČK jeho vtedajší prezident MUDr. Miroslav Chovanec. Zjazd bol rušný, vecný, konštruktívny, bohatý na diskusiu a nové návrhy. Rozhodujúce bolo schválenie novej koncepcie a aktivít SČK na roky 1993 – 1997. V správe z I. ustanovujúceho zjazdu SČK v Prešove odzneli slová: Nech nás teší myšlienka, že spoločne s tisíckami dobrovoľníkov v miestnych a územných spolkoch, spoločne s profesionálnymi pracovníkmi, sme mierou vrchovatou prispeli k napĺňaniu princípov a poslania nášho Červeného kríža.

Prijatie Národnej spoločnosti SČK za člena Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (MF S ČK/ČP)

Obrovské úsilie, aby sa Slovenský Červený kríž stal členom MF S ČK/ČP, primälo vedenie a čelných predstaviteľov a profesionálnych zamestnancov Ústredného sekretariátu SČK, aby pripravili dokumentáciu SČK podľa požiadaviek a odoslali Medzinárodnému výboru Červeného kríža. S nasadením všetkých síl bola práca na požadovaných dokumentoch vykonaná včas a na Medzinárodnej konferencii národných spoločností ČK/ČP v anglickom Birminghame 25. októbra 1993 vtedajší prezident SČK, MUDr. Miroslav Chovanec oznámil radostnú správu o prijatí SČK za riadneho člena MF SČK/ČP. Týmto sa splnila jedna z najvýznamnejších úloh prijatá na I. Ustanovujúcom zjazde SČK. (Členmi delegácie SČK na konferencii v Birminghame boli: MUDr. M. Chovanec, PhDr. M. Kručay, Ing. E. Kováčová, čestná prezidentka SČK, Ing. M. Beinrohrová, Ing. B. Telgársky, JUDr. Doležal, JUDr. I. Niepel) ktorí pripravovali požadované dokumenty potrebné na prijatie SČK do rodiny MF S ČK/ČP.

I. Snem delegátov SČK 24. a 25. októbra 1997 v Bratislave

Po 4. ročnom období od I. Ustanovujúceho zjazdu SČK sa 24. a 25. októbra 1997 zišiel I. Snem delegátov SČK a zhodnotil činnosť a aktivity SČK doma i v zahraničí i plnenie uznesenia schváleného I. Ustanovujúcim zjazdom SČK. Správu o činnosti a aktivitách SČK predniesol na sneme vtedajší prezident SČK, MUDr. Miroslav Chovanec, z ktorej uvádzame: „Slovenský Červený kríž ako neštátny právny subjekt je neziskovou dobrovoľnou humanitnou spoločnosťou so 185 000 členmi v SR. Má sesterské organizácie v 160 štátoch sveta, ktoré sú spojené v Medzinárodnej federácii spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca – MF S ČK/ČP. Táto celosvetová sieť má 128 miliónov dobrovoľníkov, 250 tisíc zamestnancov a je trojnásobným držiteľom Nobelovej ceny za mier. Hnutie Červeného kríža založil H. Dunant v roku 1863. Už v roku 1878 pracovali na našom území prvé dámske spolky ošetrujúce vojnových invalidov pod znakom Červeného kríža. Česko-slovenský Červený kríž sa stal členom hnutia Červeného kríža v roku 1919. Od roku 1993 je SČK nástupníckou organizáciou na území Slovenskej republiky s členstvom od roku 1919 podľa Zákona NR SR číslo 84/1994 Z.z. I. Snem delegátov SČK schválil program činnosti a konceopciu na nasledujúce štyri roky a zvolil nové vedenie SČK. Za prezidenta SČK bol zvolený PhDr. Milan Kručay, CSc., z Prešova, do funkcie I. viceprezidenta SČK bol zvolený MUDr. František Mrážik z Vranova nad Topľou a do funkcie II. viceprezidenta SČK bol zvolený JUDr. Jozef Pupala z Tornale. Predsedníčkou Kontrolnej a revíznej rady SČK sa stala Zlatica Mráziková z Partizánskej Ľupče. Prezídium pracovalo v tomto zložení: PhDr. Milan Kručay, CSc., MUDr. František Mrážik a JUDr. Jozef Pupala s hlasom rozhodujúcim a Ing. Bohdan Telgársky, generálny sekretár SČK (od 1.4.1998) s hlasom poradným v zmysle Stanov SČK.

II. Snem delegátov SČK 26. a 27. októbra 2001 v Nitre

Vyše 190 delegátov a hostí sa zišlo v Nitre na rokovaní II. Snemu delegátov SČK. Predchádzali mu rokovania územných snemov SČK, na ktorých boli zvolení noví funkcionári územných a výkonných rád, ako aj kontrolných a revíznych rád územných spolkov SČK. Územné snemy demokraticky navrhli svojich kandidátov do Najvyššej rady SČK a odporučili kandidátov do najvyšších funkcií v SČK. Všetky tieto návrhy posúdila zvolená komisia, ktorá ich predložila prostredníctvom snemovej volebnej komisie II. Snemu delegátov SČK. Na základe predložených návrhov II. Snem delegátov SČK v tajnom hlasovaní zvolil na funkčné obdobie rokov 2001 – 2005 za prezidenta SČK opäť PhDr. Milana Kručaya, CSc., z Prešova, viceprezidenta SČK MUDr. Vladimíra Karvaja z Nových Zámkov, viceprezidenta SČK Ing. Štefana Polca z Dobrej Nivy a predsedníčku Kontrolnej a revíznej rady SČK Zlaticu Mrázikovú z Partizíánskej Lupče. II. Snem delegátov SČK v Nitre prerokoval a schválil novelizáciu Stanov SČK, ako aj Uznesenie snemu a koncpeciu SČK na ďalšie štyri roky. Vychádzajúc z medzinárodne platnej Stratégie do roku 2010, zaoberal sa novými úlohami a aktivitami, ktoré prijala Medzinárodná federácia spoločností ČK/ČP v súvislosti so zhoršujúcim sa stavom obyvateľov našej planéty.

10. výročie Slovenského Červeného kríža

Ku dňu 9. mája si národná spoločnosť SČK pripomenula 10. výročie svojho vzniku. Za toto obdobie bol SČK v spoločnosti dobre akceptovaný. Svedčia o tom výsledky činnosti a mnohých aktivít SČK, aj fakty a čísla, o ktorých sa možno podrobnejšie dozvedieť vo faktografickej publikácii vydanej kolektívom SČK, pri príležitosti tohto výročia, pod názvom: „10. výročie vzniku samostatnej národnej spoločnosti Slovenský Červený kríž 1993 - 2003“. Slovenský Červený kríž je naďalej národnou spoločnosťou, ktorá pomáha ľuďom, aby mohli žiť ľudsky. Červený kríž sa zrodil podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov, ktoré SR ratifikovala a snaží sa ich aj dodržiavať. Aj v súčasnosti, keď má SČK úplne iné postavenie a obsah jeho práce sa zmenil po skončení 2. svetovej vojny, slová Henryho Dunanta: „Pomôžme všetci! Všetci sa každodenne z plných síl snažme o úprimnosť a odpustenie, o dobrotu a lásku, s odvahou a nádejou, že svet bude bez vojen a budeme žiť v mieri.“